İLKOKULA HAZIRLIK

Antalya Koleji Okullarında eğitim-öğretim süreci kesintisiz sürdürülmektedir. İlkokula hazırlık büyük çoğunluğunu anaokulundan gelen çocuklarımız oluşturmaktadır. Çocuklarımızın iyi bir okul öncesi eğitimi yaşamıyla, ilkokul dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Anaokulu olarak yapılan çalışmalarla, çocuklarımızın; motor gelişimine, bilişsel gelişimine, sosyal-duygusal gelişimine, dil gelişimine hem de öz bakım becerilerine katkı sağlanmaktadır. Biliyoruz ki; son MEB müfredatında tümden gelim metodu tarihe karışarak, tüme varım yöntemi kullanılmaya başlandı. Çocuklarımızın ilkokula geçişlerini yumuşak bir şekilde yapmalarını sağlamak için ilkokul ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Okuma yazma çalışmaları sadece masa başında yapılan etkinliklerden ibaret değildir. Çalışmalar tüm etkinliklerde uygulanmaktadır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında; Görsel Algı, Ritm, Dinleme, Duyu Eğitimleri, Nefes Çalışmaları, Kalem Kontrolü Çalışmaları, Kitap Çalışmaları, Ses çalışmaları ve Okuma Yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim, hikâye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma gibi ana dil etkinliklerine de sıkça yer verilmektedir.

Anaokullarımızda eğitim-öğretim yılı boyunca çocuklarımızın öğrendikleri konulara paralel geziler düzenlenir. Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma sorgulama konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluştururlar. Gezilerimizde çocuklarımız yaşayarak, gözlemleyerek, deneyimleyerek öğrendikleri bilgileri pekiştirerek kalıcı hale getirirler. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında yapılan sohbet ve resimlerle pekiştirilir. Gezilerimiz öğretmenler ve sorumlu idareci eşliğinde gerçekleştirilir. Gezilerimizde okulun servis araçları kullanılır.

Aile katılımı, ailelerin kendilerini, çocuklarını ve erken çocukluk programına yarar sağlayacak doğrultuda becerilerini ortaya koyma sürecidir. Diğer bir tanımlamayla ise aile katılımı; anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinliklerin bütünüdür.

Çocuklarımızın aileleriyle ortak yaşantımızın kolaylığının interaktif bir okul-aile iş birliğiyle sağlanacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine çok yönlü katkıda bulunabilmek, ailelerin okulumuzu & okul ortamımızdaki eğitim etkinliklerimizi yakından tanıyabilmeleri ve çocukların deneyimlerini paylaşabilmeleri amacı ile “Aile Katılımı Günleri ” adı altındaki etkinliklere yer vermekteyiz.

Meslek Tanıtımları, Hikaye okuma, hobi çalışmaları, enstrüman çalma ve çocuklara mutfak etkinliği yaptırma gibi çok çeşitli günlük faaliyetlerle eğlenceli bir zaman dilimi geçirmek için anne ve babaları okulumuzda ağırlamak bizi çok mutlu eder. Öğretim yaşantısına katılım için çok keyifli bir fırsat olan bu anne baba günleri çocukların heyecanla beklediği günlerdir.

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür. 

Antalya Koleji  Anaokulları okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır. 

Antalya Koleji Anaokulları’nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen vpype Matematik Programı, Highscope, Montessori (Zarafet ve Kibarlık), Değerler Eğitimi Programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca bazı okullarımız Uluslararası Bakolarya Organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere kabul almış “aday okul” statüsündedir.

Eğitim programımız çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ihtiyaçları, ilgileri ve evrensel gelişmeler dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir. 

İlk Yıllar Programı (PYP)
Milli Eğitim Bakanlığı Programı dikkate alınarak uygulanan programda kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, araştıran ve sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, dengeli, açık görüşlü, ilkeli, dönüşümlü düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP’nin altı temel teması altında işlenir.

• Kim Olduğumuz
• Bulunduğumuz yer ve zaman
• Kendimizi ifade etme yollarımız
• Dünyanın İşleyişi
• Kendimizi düzenleme biçimimiz
• Gezegeni paylaşma

Tema başlıkları altında sorgulama üniteleri oluşturulur ve PYP’nin temel öğeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylem doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilir.

Gems Fen ve Matematik Programı (Great Explorations in Math and Science) 

Okul öncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır. 

Çocukların doğaları gereği var olan;

• Öğrenme Merakı,
• Araştırma ve keşfetme, 

İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Programın Amacı;

• Soran, sorgulayan
• Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
• Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.

Araştırmalar;

Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;

• Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
• Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı;
• Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
• Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
• Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
• Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
• Disiplinler arası eğitim sağlar.

High Scoope Programı
Etkin öğrenmeyi ve çocuk merkezli eğitimi temel alan bir eğitim programıdır. Programın Planlama-Çalışma-Hatırlama zamanı uygulanarak çocukların kendi zaman ve enerjilerini gerektiği gibi kullanma, neyi nasıl yapacaklarına ilişkin seçimler yapma, kararlar alma konusunda becerilerinin gelişimi sağlanır.

Planlama Zamanı: Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen ve Matematik, Kitap, Bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

Çalışma Zamanı: Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukları bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlemleyerek kayıtlar tutar.

Toplanma ve Temizlik Zamanı: Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır.

Hatırlama Zamanı: Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.

Montessori Programı
Okul öncesi eğitim programlarından biri olan Montessori Yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturan zarafet ve kibarlık çalışmaları anaokulumuzda uygulanmaktadır. 

Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırıcı bir takım aktivitelerden oluşan, anaokulu öğretmenleriyle drama öğretmeninin birlikte yürüttüğü çalışmalara eğitim programında yer verilmektedir. Hareket özgürlüğünü ve sosyal yetenekleri destekleyici aktivitelerden bazıları şöyledir: Gün içinde kullandığımız nezaket sözcükleri nelerdir? Sandalyeye nasıl oturulur? Sandalye nasıl taşınır? Bir şey nasıl istenir? Kendini nasıl takdim edersin? Bir ziyaretçiye nasıl davranılır? 

Değerler Eğitim Programı
Değerler Eğitim Programı ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb. dir.

Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

• Gözlem kayıtları
• Anekdot kayıtları
• Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler 
• Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları
• Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Bilişim Teknolojileri, Satranç, Fen ve Matematik, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Halk oyunları vb. )
• Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
• Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları

Ana sınıfından başlayarak tüm ilkokul kademesinde kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır.

Yaşam boyu öğrenme, okul öncesinde başlar. Okul öncesi eğitim-öğretimi, erişkin kişiliklerinin % 80’inin belirlendiği, çok önemli bir zaman dilimidir. Bu süreçte, öğrenme çok kolay sağlanır; doğal olarak edinilen bilgiler, uygulama ve tekrarlarla pekiştirilir. Bu bağlamda, okul öncesinde , yabancı dilin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Yabancı dilin eğlenceli ortamlarda yaşayarak öğrenilmesi kalıcı olma özelliğini pekiştirmektedir. Yabancı dil öğretimimiz, konulara uygun mekanlarda, çocuklarımızın pratiklerini geliştirici yöntemlerle uygulanmaktadır.

Tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde hedefimiz, çocukların anaokulundan lise son sınıfa kadar dil becerisini (okuma/anlama, dinleme/anlama, konuşma ve yazma) etkili olarak kullanmalarını; kendilerini, anadillerinde olduğu gibi, yazılı ve sözlü olarak yabancı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Bilgisayar
Bilgisayar laboratuvarımız da yapılan bilgisayar aktivitelerinde; çocukların bilgisayarla tanışması, mause ve klavye kullanarak el-göz koordinasyonunun, küçük kas becerilerinin gelişmesi, programda yer alan kazanımlar doğrultusunda sınıf içi çalışmaları destekleyici oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramaları sağlanmaktadır.

Satranç
Çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bu zihin sporu dersinde hedefimiz, stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve çoklu düşünme becerilerini geliştirmektir.

Modern Dans
Çocuğun ritm ve müzik eşliğinde bedenini kullanarak duygularını ifade edebilmesi, estetik duygusunun gelişmesi, el-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, kendine güven duygusu, sorumluluk ve ekip bilincinin gelişmesi ve kendini topluluk önünde ifade etme becerisi kazanmasına yardımcı olmak amacı ile yapılan çalışmalardır. Aktiviteler, uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Halk Oyunları
Çocuklara kültürel zenginliklerimizi ve yörelerin kültürlerini yansıtan halk oyunlarını tanıtmak ve öğretmek, verilen yönergeye uygun hareket etme becerisinin ve el-ayak koordinasyonunun gelişmesini sağlamak, kendine güven duygusunu, ekip bilincini ve kendini topluluk önünde ifade etme becerilerini kazanmasına yardımcı olmak amacı ile yapılan çalışmalardır.

Beden Eğitimi
Hedefimiz; çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesidir. Aktiviteler bir çok spor dalının alt yapısını oluşturmaya yönelik olarak yapılmakta, eğlenceli oyun ve yarışmalarla başarma, güven ve disiplin duygusu aşılanmakta, böylelikle kendine güvenen, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirilmektedir.

Yüzme
Yüzme sporunu aşamalı olarak öğretmek amacıyla yapılan çalışmalarda,  öz güven kazanmaları, bedensel ve fiziksel yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak, temel yüzme becerileri kazandırılır.

Drama
Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerinde önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli etkinliklerden biridir. Jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, dramatize etme ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dil gelişimi ile ilgili yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirilir. 

Müzik
Müzik dersinin hedefi; çocukların müziği sevmelerini, önemsemelerini, işitsel algılarının güçlenmesini, kendilerini müzikle ifade edebilmelerini, klasik müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını, çeşitli müzik türlerini ve müzik aletlerini tanımalarını, bedenini ritm ve müziğe uygun estetik hareketlerle kullanabilmelerini ve çocuklarda müzik kültürü oluşmasını sağlamaktır. Ritm duygusu kazandırmak ve dil gelişimini desteklemek amacıyla ağırlıklı olarak Orff yöntemine yer verilir.

Görsel Sanatlar
Atölyemizde yapılan resim aktivitelerinde hedefimiz; çocukların duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederken, aynı zamanda el kaslarını çalıştırması, el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi, malzemeleri (tuz seramiği, parmak boyası, suluboya, pastel boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve öğretilen teknikleri renk kullanımına dikkat ederek amacına uygun olarak kullanabilmesi, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi bitirme becerisinin kazandırılmasıdır.

Seramik
Okul öncesi dönemde olumlu davranışları geliştirici düşünebilme ve düşüncelerini ifade edebilme becerisi kazandırıcı, özellikle de hayal gücü ve yaratıcılığını uyandırıcı nitelik taşımaktadır. Öğrencinin yaratıcılığını geliştirirken yarattığı eserin kalıcılığından zevk alması sağlanır.