TÜRKÇE


İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Bu nedenle okuma yazma becerilerinin daha sağlam temele oturması, etkili ve güzel kullanılması için dönem sonuna kadar öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmalarını ve yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Okuma yazma süreci sonunda;
• Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
• Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
• Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
• Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
• Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Duyduğu sesleri ayırt ederek dinlediklerinde, okuduklarında ve konuştuklarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. Metni takip ederek dinler ve dinlediklerindeki hikâye unsurlarını belirler. Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arar. Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun olarak konuşmalarında ve yazılarında kullanır. Okurken noktalama işaretlerine dikkat eder, metin içi anlam kurar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur ve yazar. Okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla serbest okuma yapar. Paylaşarak okumaktan zevk alır, rehber yardımıyla ve yankılayıcı okur. Bütün yazılarında bitişik eğik yazı harflerini kullanır, anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Noktalama işaretlerinden; virgül, nokta, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti doğru ve yerinde kullanır, imlâ kurallarına uyar. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır, matematiksel ifadeleri doğru yazar. Dikte etme çalışmalarına katılır, verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir, bunları drama, tiyatro, kukla gibi yollarla sunar.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi dersinde hedefimiz;
• Öğrenmekten keyif alan
• Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
• Kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
• Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip,
• Çağın gerektirdiği donanıma sahip,
• Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
• Mutlu bireyler yetiştirmektir.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;
• Fiziksel özelliklerini ve duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder. Bir günü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar. Kuralların oluşum sürecine katılır, görüş bildirir ve kurallara uyar. Kuralların neden gerekli olduğunu açıklar. Kendi hakkında kararlar alır ve aldığı kararların nedenlerini açıklar. Yakın çevresindeki kişilere duygularını ve düşüncelerini uygun biçimde ifade eder. Sağlığını korumaya özen gösterir. Arkadaşları ve yakın çevresindeki insanlarla işbirliği yapar.
• Okulda ve evde ortaya çıkabilecek sorunları fark eder ve bunlara çözüm yolları üretir. İletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder ve gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirir. Kendini özgün biçimde ifade eder. Okuldaki ve evdeki kaynakların bilinçli tüketilmediği durumlarda neler olabileceğini kestirir. Maddenin hal değiştirme olaylarını gözlem yaparak fark eder. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir. Kişisel eşyalarını özenli kullanır. Herkesin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder. Eşyaların, mevsimlerin ve canlıların ilk ve son hallerindeki değişimlerini fark eder. Dünyanın kendi çevresinde hareket ettiğini ve bu hareketin sonuçlarını fark eder. İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini araştırır ve anlatır.

MATEMATİK


Öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip, araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik dersi hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken; öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettirmeyi ve hepsinden önemlisi “her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesi ile hareket etmeyi hedefliyoruz.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Eş nesnelere örnekler verir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Rakamları okur ve yazar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 100 içinde ileriye doğru birer ve  onar ritmik sayar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 20 içinde geriye birer sayar. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Tabloları okur. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Paralarımızı tanır. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. Sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanır. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.

TÜRKÇE


Yıl boyunca öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;
• Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçe’yi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
• Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
• Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, öz güven duygularını geliştirmeyi,
• Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır. 5 N 1 K sorularına yanıt arar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde “hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Konuşmalarında betimlemeler yapar. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle yazarak açıklar.

MATEMATİK

Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı; mantıksal ve matematiksel zekasını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer Karesel,
dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe
doğru sıralar. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.  Nesne grafiğini yorumlar. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kilogramla ilgili problemleri çözer. Veriyi tablo şeklinde
düzenler. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak
her gruptaki nesne sayısını belirtir.
   

HAYAT BİLGİSİ

Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini, öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci:
Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır. Kişisel bakımlarını yapar. Çevresini korumaya özen gösterir. Sorunlara çözüm arar. İşbirliğiyle çalışma yapar. Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir. Doğal afetlerin etkisini bilir. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. Aile içindeki görevini yapar. Dürüst insanlara güvenir. Atatürk’ün hizmetlerini bilir. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır. Liderin vasıflarını tanır. Su döngüsünü bilir. Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir.

TÜRKÇE 

Yıl boyunca; öğrencilerin okunur ve işlek bir el yazısı yazabilmelerini, Türkçe’yi etkin ve güzel konuşabilmelerini, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini, noktalama işaretlerini doğru kullanmalarını,  okuduğunu anlayabilmelerini, sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirebilmeyi, hikaye haritası çıkarabilmelerini, görsel okuma ve görsel sunu, eş ve zıt anlamlı kelimeler ile eş sesli kelimeleri tanımalarını, şiirde ana duygu ve şiirin konusunu belirlemelerini, kısa öyküler yazabilme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;

Türkçe dersinde; anlamlı okur, görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunu anlar, yorumlar, okuduklarından çıkarımlarda bulunur. Okumayı alışkanlık haline getirir. Konuşmacıları sorgulayarak dinler; öğrendiklerini, özgürce paylaşır.  Yazılarını

özgün cümlelerle, günlük hayatla ilişkilendirerek, kuralına uygun eğik el yazısı ile yazar. Görselleri yorumlar. Yazılı anlatımları görsellerle ifade eder, öğrenen bireyler olarak araştırır, sorgular, dönüşümlü düşünür. Öğrendiklerini eyleme geçirir, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerisine sahiptir.

 
MATEMATİK  

Yıl boyunca; öğrencilerin üç basamaklı doğal sayıları okumalarını ve yazmalarını; bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntüyü genişletebilmelerini; tek ve çift doğal sayıları belirtebilmelerini; üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama yapma becerilerini, toplama işlemi problemlerini kurabilmeleri ve çözebilmelerini; üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapma becerilerini, çıkarma işlemi gerektiren problemleri kurmaları ve çözebilmelerini; üç basamaklı sayılarla çarpma yapabilme becerilerini, çarpma işlemi gerektiren problemleri çözebilmelerini; zamanı ölçme becerilerini, kesirleri karşılaştırabilmelerini; ağırlıkları ölçme becerilerini, nokta, düzlemsel şekiller, geometrik cisimlerin yüzleri ve yüzeylerini tanımalarını belirleme becerilerini;  doğru, ışın ve doğru parçasını tanımalarını, doğruların çeşitlerini ve doğruların durumlarını belirleme becerilerini, üçgen, kare, dikdörtgen ve çember çizme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa gecen bir öğrenci;

Matematik dersinde dört işlem becerisi gelişmiştir. Problemleri yorumlar, problem yazma ve çözme becerisi kazanır. Geometrik şekilleri tanır; öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirir.  Grup çalışmalarında iş birliğine önem verir, eğlenerek öğrenir, etkinliklerde kendini sorgular. Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada yapıcı gelişmeler sergiler ve matematik kültürünü yaşamına geçirir. İlişkilerinde saygının, değer vermenin, ilkeli olmanın , hoşgörünün farkındalığına varır.

HAYAT BİLGİSİ

 

Yıl boyunca öğrencileri öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, toplumu ve doğayı koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilmelerini, temel yaşam becerilerinin yanı sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerini hedefliyoruz. Öz güveni yüksek, yaratıcı, bilgi teknolojilerini kullanabilen, öz yönetim becerisi gelişmiş, iş birliği ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa gecen bir öğrenci;

Hayat bilgisi dersinde, dürüst davranışlar sergileyerek arkadaşları arasında ve toplumda güven kazanır. Fiziksel özelliklerini tanır, farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörü ile yaklaşır. Ailesi ve yakın çevresi ile olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir. Atatürk’ün ulusal bir lider olarak, Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar, Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için fikirler üretir. Hedeflerine ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder, sorumluluk bilincini geliştirir.

TÜRKÇE

Türkçe dersinde en büyük amacımız; okuma kültürü gelişmiş aydın bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda güncel, yaratıcı, edebi değeri yüksek, ilgi çekici çalışmalarla derslerimizi şekillendirilmekteyiz. Öğrencilerimiz  4. sınıf Türkçe dersinde diğer alanlarla bağlantılı metinlerin yanında her dönem bir edebi türün özelliklerini detaylı olarak incelerler. İnceledikleri türle ilgili yazı çalışmaları yaparlar. İncelenen edebi türler; öykü, şiir, efsane, anı, gezi yazısı, makale türleridir. Bu türlere ait ülkemiz ve dünya edebiyatından yazarlara ait metinleri incelerler. Ders kitaplarının yanında öğretmenlerimizin hazırladıkları kitapçıkları kullanırlar. Dilbilgisi kuralları bu metinlerin incelenmesi sırasında öğencilerimize aktarılır.

Öğrencilerimiz bireysel okudukları kitapların dışında her dönem için dünya ve Türk edebiyatından seçilen bir romanı okurlar. Türkçe derslerinin bir saati okunan romanın analizine ayrılmıştır. Roman analizi derslerinde kitabın karakterlerini ve yaşanan olayları renkli aktivitelerle irdelerler; okudukları bölümle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. Derslerimiz videolar, slaytlar, filmler, oyunlar, resimler, karikatürler ve drama çalışmaları ile renklendirilmektedir.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarına uyar; dinlediğini ve okuduğunu anlar ve anlam kurabilir; kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir; söz varlığını geliştirir; görselleri okuyarak sunu haline getirebilir; tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, okuma ve yazma yapabilir. Bu alanların yanı sıra dilbilgisi kurallarını bilir ve farklı türdeki edebi kitapları okur ve inceler.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, tanımlayan ve değerlendiren; insan hak ve sorumluluklarının bilincinde; eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler yetiştirmektir.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;

Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurar; kültürümüzü yansıtan öğeleri (nesneler, kıyafetler, halk oyunları, oyunlar vb.) tanır; geçmişten bugüne yaşanan değişimleri fark eder; Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü anlar; çevresinde gördüğü varlıkları doğal ve beşeri olarak ayırt edebilir; temel ihtiyaçlarını belirleyip tüketici olarak haklarını bilir; toplumdaki meslekler hakkında bilgi sahibi olur; teknolojik ürünlerin bize ve çevremize etkilerini sorgular; toplum için çalışan resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını tanır; yerel yönetim birimleri hakkında bilgi sahibi olur; farklı ülkelerin kültürleriyle kendi kültürel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.

MATEMATİK

 4. sınıflarda matematik dersi MEB’in öğretim programları doğrultusunda işlenmektedir. Bu programlar öğrencilerin temel beceriler kazanmasına yönelik hazırlanmıştır. Öğrencilerimize, iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, duyuşsal ve  psikomotor gelişim gibi temel matematiksel becerileri kazandırmak ve bu becerilerini geliştirmek temel hedefimizdir .  4. sınıflarda amaçlanan temel matematik, geometri becerilerini ve bilgilerini kazanmaktır. Bunun içinse derslerde MEB çalışma ve ders kitabından faydalanılmaktadır.

Öğrenme ve Öğretme Süreci

Merak uyandırarak ve motivasyon sağlayarak öğrencilerimizin ön bilgilerini ortaya çıkartıp derse ısınmaları sağlanır. Araştırma yaptırılır, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme ile beceri kazandırma süreci oluşturulur. Örnekler vererek, öğrendikleri bir durumu kullanarak uygulama süreci geliştirilir. Günlük hayatla ilişkilendirilen problemlerin farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi geliştirilir. Böylelikle öğrenciler günlük yaşamla, matematiğin ilişkisini kurar ve bunu matematik odasında uygulamalar yaparak somutlaştırır. Böylelikle problemleri çözerken bir sorunun birden fazla çözüm yolu olduğunu öğrenir. Problemin cevabından çok çözüm yoluna önem vermeyi öğrenir ve farklı temsil yolları ile gösterir.  Öz değerlendirme, öğretmen değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi ile öğrencinin değerlendirme süreci gerçekleştirilir. 

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde öğretmenlerimiz çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri Matematik Odaları’dır.

Matematik Odaları’nda; 

* 4. sınıf seviyelerinin kazanımlarına uygun olarak seçtiğimiz materyaller ile öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmesiyle çalışmaktadır.

* 4. sınıf öğrencileri derslerde öğrendiği kazanımları yaşamsal olarak da anlamlandırmaları, hayata indirgemeleri ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak adına çeşitli materyallerle bu becerilerini bir üst noktaya taşımaları amaçlanmaktadır.

* Bu odalarda bireysel ya da  grup çalışmaları yapılmakta, oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunlar ile mantıksal duyu, okuma- yazma yönleri, analiz duyguları gelişmekte, 2 ve 3 boyutu kavramları  anlamlandırmakta, hayal güçleri gelişmekte, görsel algı, konsantrasyon, yaratıcılıkları gelişmekte, araştırma yeteneği gelişmekte ve teknik algılamayı öğrenmektedirler.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;

İletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, duyuşsal ve psikomotor gelişim gibi temel matematiksel becerileri kazanır ve bu becerilerini geliştirmek için araştırma yapar, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme becerisine sahip olur; mantıksal duyu, okuma-yazma yönü, analiz ve analitik düşünme becerilerini geliştirmiş olur,  2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilir; görsel algı, konsantrasyon, yaratıcılık ve araştırma yeteneğine sahip olur; matematiğin hayatın içinden bir kavram olduğunu ve yaşamımızı kolaylaştırdığını kavrar, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir.

FEN DERSLERİ

Çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme modeli esasına dayalı, aktif öğrenme yöntemlerinin etkin olarak kullanıldığı Fen dersleri öğrencilerimizin fen ve teknolojiye olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Fen dersleri işlenirken işlenen konularla ilgili İngilizce fen terminolojisine yer verilir.

Fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerimizin;

• Doğal yaşamı öğrenmeleri ve anlamalarını, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını,

• Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duymalarını,

• Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını,

• Yaşamlarının sonraki dönemlerinde eğitim ile meslek seçimi gibi konularda fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek altyapıyı oluşturmalarını,

• Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını,

• Sosyal, ekonomik, etik, sağlık ve çevre sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmalarını ve bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve bilinç sahibi olmalarını,

• Bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip, insiyatif sahibi olmalarını sağlamak amaçlarına uygun bir eğitim-öğretim etkinliği sürdürülür.

Laboratuvar Çalışmaları

• Programın yürütülmesi sırasında laboratuvar çalışmaları büyük önem taşır.

• Okullarımızdaki fen teknoloji laboratuvarında internet bağlantısı ve elektronik tahta mevcuttur.

• Laboratuvarlarımız; gerek müfredat, gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel-işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir.

• Laboratuvar dersleri  branş öğretmeni ile laboratuvar öğretmeninin birlikte katılımı ile gerçekleştirilir.

Ders Dışı Etkinlikler

• Öğrencilerimizin bilimsel içerikli projeler üretmelerine ve bu projeler ile resmi ve özel kurumların açmış oldukları proje yarışmalarına katılmalarına rehberlik edilmekte, bu yolla geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

• Müfredat içeriğine ve önerilerine uygun araştırma – inceleme gezileri yapılmaktadır.

Bire Bir Çalışmalar / Etütler

Yeni öğretim programlarının referans noktasını her öğrenci “tek”tir ve öğrenme parmak izi gibi kişiye özgüdür. Bu noktadan hareketle okullarımızda bire bir etüt çalışmalarına önem verilir. Bu çalışmalar istekli öğrencilerle ya da öğretmenlerin belirlediği öğrencilerle uygun ders saatlerinde ya da akşam okul çıkışında öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları titizlikle tespit edilerek yapılır.

Ödevler

• Öğrencilerimize düzenli çalışma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla düzenli olarak ödev verilir ve ödev takibi yapılır. Hafta sonu ödevleri internete verilerek ödevini alamayan öğrencilerin ya da velilerin ödeve ulaşması sağlanır. 

• Performans ödevleri yönergesi ile gerekli hazırlığı önceden duyurulmak koşulu ile okulda laboratuvarda yaptırılır ve öğrenci ürünleri ile okulda sergi açılır. Etkinliğe ait bilgi ve görseller WEB’de yayınlanır.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;

İnsanların ve doğadaki diğer canlıların yaşayış şekilleri ve bu varlıkların özelliklerini bilir; dünyamız içinde bulunan farklı türdeki varlıkları ve bu varlıklara ait özellikleri, kullandığımız teknolojinin oluşumu ve farklı alanlarda insanoğluna yararları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri yaşamına aktarır.